Jan De Cock. Encyclopedia Volume III, 2008. Denkmal ISBN 9789080842434

Atelier Jan De Cock, Denkmal 15 nv, Brussel, 2008

139,00

SKU: 1384 Category:

ISBN: 9789080842434

5 hardcovers in slip case, 650 pages, 16 foldouts, size 24,5 x 30,5 x 11, English